Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz | Kenton - Mutfakta Ona Güvenirim!

Türkçe dil

|

ingilizce dil

|

rusça dil

|

arapça dil

|

ispanyolca dil

|

çince dil

ŞİRKET VİZYONUMUZ

 • Ülkemiz gıda sektöründe, faaliyet gösterdiğimiz alanda tüketici tarafından tercih edilen ilk marka olmak.
 • Şirketimizde toplam kalite bilincini yerleştirmek, kaynaklarımızı verimli ve bilinçli kullanarak kaliteli gıda üretimi yapmak.
 • Kenton marka bilinirliğini dünya çapında arttırarak, yurt dışında tanınan Türk Gıda markaları arasında ilk 5  marka arasına girmek.
 •  Türkiye genelinde üretici firmalar arasında ciro bazında ilk 500 firma içine girmek ve üretiminin %50 sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak.

ŞİRKET MİSYONUMUZ

İnsana, yasalara, çevreye saygılı, insan hayatını kolaylaştıran, müşteri odaklı, kaliteli, sağlıklı, ürünler üretmektir.

ETİK, AHLAKİ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

Etik ve ahlaki değerler toplumsal yaşamımızın her alanında olduğu gibi, firmaların yaşamlarında da aynı önemde yer tutar.

Kenton Gıda San. A.Ş. etik, ahlaki ve temel değerlerini kısaca aşağıda özetlenen başlıklar ile tanımlar ve bu değerlerin tüm paydaşları tarafından bilinmesini, uygulanmasını sağlayacak altyapıyı sağlar;

 

1)    Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının ve firma çıkarlarının önünde tutma,

2)    Kendilerini parasal anlamda başkalarına bağımlı hale getirecek ilişkiler içerisine girmeme,

3)    Tarafsız olma,

4)    Hesap verebilir olma,

5)    Şeffaf olma,

6)    Açık ve dürüst olma,

7)    Davranışlarla çevresine örnek olma.

 

Yöneticilerimizin ve Tüm Çalışanlarımızın Etik Duygusunun Nasıl Olmasını ve Gelişmesini Dileriz?

 •  Dürüst,
 •  İnsana ve insan haklarına saygılı,
 •  Sabırlı ve anlayışlı,
 •  Duyarlı ve hoşgörülü,
 •  Adil ve eşit davranan,
 •  Uyumlu ve paylaşımcı,
 •  Samimi ve güvenilir,
 •  Şeffaf ve hesap verebilir,
 •  Gayretli ve cesaretli,
 •  Kamu yararını gözeten,
 •  Yaşamı kolaylaştırmaya çalışan, hizmet kalitesini yükselten,
 •  Örnek olan, yasalara ve kurallara uyan,
 •  Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşıyan,
 •  Yasadışı işlerden uzak duran,
 •  Görevini yaparken dil, din, ırk, cins, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrılıklarından etkilenmeyen,
 •  Yetki ve sorumluluğunu yerinde ve doğru kullanan,
 •  İşini doğru ve severek yapan, sahiplenen,
 •  Kendini geliştirmek için gayret sarf eden,
 •  Şikâyet ve önerileri dinleyen, karşısındakine değer veren,
 •  Verdiği sözleri tutan,
 •  İş için tahsis edilmiş firma imkânlarını kişisel çıkarları için kullanmayan.

 

Etik Davranış İlkelerimiz:

 •  Kanun, yönetmelik ve ilgili tüzüklere uymak; yasal yükümlülükleri zamanında yerine getirmek,
 •  Müşterilerine sağladığı ürün ve hizmetler için verilen sözlere ve anlaşmalara uymak,
 •  Firmamızın güven ve itibarını sarsan davranışlardan kaçınmak,
 •  Rakipler ya da diğer kuruluşlarla ticaret özgürlüğünü kısıtlayan anlaşmalar yapmamak,
 •  Başka kişi ve kuruluşlara ait patent, telif hakları gibi fikri mülkiyetleri onaysız kullanmamak,
 •  Firma kaynaklarının kullanılmasında ekonomik davranmak,
 •  Yaptığımız işlerde hata oranını azaltmak, verimliliği arttırmak,
 •  Kişi ve kuruluşlardan hediye veya iltimas kabul etmemek,
 •  Çalışanlara ve tüm paydaşlarımıza tarafsız, adil, eşit davranmak, ayrım yapmamak, hak ve özgürlüklere saygılı davranmak,
 •  Gerçek dışı beyanlardan kaçınmak,
 •  Yönetimin yazılı ve sözlü talimatlarına uymak,
 •  Görevleri sorumluluk ve yükümlülük bakımından her zaman hesap verilebilir ve denetlenebilir olacak biçimde yerine getirmek,
 •  Firmanın menfaatlerini korumak, görünen ve haberdar olunan yasa dışı iş ve eylemleri yetkili yöneticilere bildirilmek,
 •  Çalışanlara eşit davranmak, çalışanların sorunları ile ilgilenmek,
 •  Çıkar çatışmalarını ve kişisel menfaatleri önlemek,
 •  Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için uygun ortam hazırlamak,
 •  Çalışanlara nezaket ve saygı kuralları içerisinde davranmak,
 •  Çalışma ve iş hayatı ile ilgili yasalara uymak,
 •  Sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak,
 •  Çalışanlara etik kuralları ve performans ölçütlerini duyurmak, bilinmesini sağlamak,
 •  Çevre ile ilgili konularda duyarlı olmak, çevreye zarar verebilecek hususlarda önleyici tedbirler almak,
 •  Çevre bilincinin çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında artmasını sağlamak amacı ile gayret göstermek.